Bestuur Jantina Helling molen

Jaarvergadering 2019 molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul

Op donderdag 18 april houdt molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul haar jaarvergadering.

Locatie:  Dorpshuis De Spil
Aanvang: 20.00 uur
1.   Opening.
2.   Mededelingen en ingekomen stukken.
3.   Notulen jaarvergadering 22 februari 2018.
4.   Jaarverslag 2018.
5.   Financieel jaarverslag 2018.
6.   Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie.
7.   Bestuursverkiezing.
      Aftredend en herkiesbaar: Martinus Koerts, Hanny Meek en Jan Hooge.
      Het bestuur draagt Dick van Bruggen voor als kandidaat-bestuurslid.
8a. Stand van zaken molenonderhoud.
8b. Stand van zaken opleiding vrijwillig molenaars.
9.   Formele overdracht Jantina Hellingmolen naar stichting Het Drentse Landschap.
10. Stand van zaken Jantina’s Hofje.
11.  Activiteiten.
12. Zuidenveld 2019.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Gedeeld

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *